Gallery - photos

The 9th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival - City of Zhengzhou
The 9th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival - ending ceremony
The 9th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival - competition photos
The 9th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival - group photos
The 9th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival - Starting ceremony + Shaolin
The 9th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival - Beijing