Slovenská asociácia WUSHU

Stanovy pre členov wushu tímu a taiji tímu

Nasledovné stanovy sú platné pre členov wushu tímu a taiji tímu (v ďalšom texte označujeme oba tímy pod jedným názvom wushu tím).

Wushu tím (skrátene WT) vznikol 01.05.2006.
Jeho hlavným významom je rozšírenie zručností a vedomostí vo wushu pre ľudí, ktorí nie sú len dobrými a usilovnými žiakmi Školy Kungfu a Taiji, ale ktorí majú záujem o ďalšie napredovanie a rozvíjanie svojich schopností.
Wushu je staré bojové umenie, ktoré v sebe zahŕňa nespočetné množstvo foriem a štýlov, ktoré je len ťažko možné odovzdať žiakom počas pravidelných tréningov školy. Učiteľ chce preto preniesť svoje vedomosti a zručnosti na vybraných žiakov a odovzdávať im ich vo väčšej miere ako to umožnuje bežný tréning.
Wushu tím je zároveň prostriedkom ako úspešne prezentovať wushu iným ľuďom. Vyžaduje preto od svojích členov úprimnosť, priateľský prístup, skromnosť (aj napriek dobrým výsledkom), súdržnosť a korektnosť.
Takisto ponúka príležitosť prezentovať svoje nadobudnuté zručnosti v cvičení počas súťaží, vystúpení a ukážok.

Členovia Wushu Teamu:

 • Členom teamu sa môže stať len žiak Školy Kungfu a Taiji.
 • Záujemca o členstvo je povinný vyplniť prihlášku do Slovenskej asociácie Wushu a každý rok v termíne od 01.-10.5 zaplatiť ročný členský poplatok vo výške 20 Eur.
 • Noví členovia sa do WT prijmajú na 3 mesačné skúšobné obdobie, počas ktorého sa učiteľ rozhodne, či sa stanú stálymi členmi WT. Zároveň sa počas tohto obdobia cvičenec záväzne rozhdne, či sa chce stať súčasťou Wushu teamu.
 • Člen WT nesmie byť zároveň členom inej školy, asociácie alebo WT.
 • Učiteľ sám určí akú formu sa bude cvičenec učiť
 • Tréningy sú určené výlučne pre členov WT. Tieto tréningý sú pre nich zdarma, okrem povinnosti uhradenia spoločných nákladov za prenájom telocvične.
 • Členovia WT prichádzajú na tréningy načas. V opačnom prípade im bude určený učiteľom, alebo kapitánom WT trest za oneskorenie.
 • Účasť na tréningoch WT je povinná. V prípade, že sa cvičenec z určitých dôvodov nemôže tréningu zúčastniť, je o tejto skutočnosti povinný vopred upovedomiť učiteľa alebo kapitána.
 • Každoročne v Septembri sa bude konať víkendové sústredenie určené výlučne členom WT. Tréningy počas sústredenia sú zdarma. Stravu a ubytovanie si hradí každý účastník sám.
 • Členovia WT sú reprezentujucími cvičencami, t.j. zúčastňujú sa na ukážkach, vystúpeniach a prezentáciach, pričom svoju účasť nemôžu odmietnuť.
 • Každoročne v Apríli sa bude konať povinná skúška WT, ktorej výsledky rozhodnú o ďalšom zotrvaní vo WT. Táto skúška je povinná pre všetkých členov WT.

Požiadavky na člena WT:

 • úcta k učiteľovi a pozdravenie učiteľa bez vyzvania.
 • priateľský prístup, súdržnosť.
 • pozitívny vzťah a postoj k wushu.
 • skromnosť (aj napriek dobrým výsledkom).
 • šírenie dobrého mena školy.
 • člen WT nesmie svojím konaním poškodzovať meno školy alebo WT.
 • nesmie vytvárať v skupine rozpory a nezhody obviňovaním iných cvičencov, alebo posudzovať úroveň ich cvičenia.
 • bez povolenia učiteľa je členom WT zakázané šíriť naučené formy ďalej.
 • nesmie vynechať tréning bez predchádzajúceho upovedomenia učiteľa alebo kapitána.
 • nesmie chodiť na tréningy neskoro.
 • nesmie prejavovať voči učiteľovi neposlušnosť,vzdorovitosť.

Kapitán WT:

 • volený člennmi WT na obdobie 2 roky.
 • môže byť znovu zvolený na ďalšie obdobie.
 • pomáha učiteľovi v organizačných záležitostiach.
 • môže informovať ostatných členov o plánovaných podujatiach a udalostiach.
 • môže určiť trest pre cvičenca,ktorý príde na tréning neskoro.
 • môže preberať od cvičencov oznam o ich neúčasti na tréningu.
 • V prípade,že sa učiteľ nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť tréningu, kapitán preberá zodpovednosť za vedenie tréningu.
 • V prípade nespokojnosti s kapitánom v priebehu jeho 2 ročného obdobia, môže byť predčasne odvolaný nadpolovičnou väčšinou členov WT.

Ukončenie členstva vo WT:

 • v prípade, že sa budú niektorí členovia WT združovať v skupine, ktorá podnecuje nejednotu a zlé vzťahy celého tímu, budú ihneď vylúčení z WT.
 • ak cvičenec nerešpektuje učiteľa alebo kapitána teamu.
 • ak sa cvičenec nezúčastní na tréningu a včas neupovedomí učiteľa alebo kapitána.
 • ak cvičenec vynechá po dobu jedného roka viac ako 3 tréningy, pričom neúčasť na tréningu je ospravedlniteľná len pre zdravotné dôvody.
 • ak cvičenec poškodzuje dobré meno školy v kruhoch spolucvičiacich alebo mimo školy, či WT.
 • ak cvičenec neúspešne absolvuje povinnú skúšku.
 • ak cvičenec nezaplatí členský poplatok.Predseda Slovenskej asociácie WUSHU
Wang Yingshen
01.05.2012